Algemene voorwaarden

Klantgericht Trainen

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis.

1.1 Opdrachtnemer: Klantgericht Trainen, de eenmanszaak van Saskia Braxhoven-Deursen.

1.2 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.

1.3 Partijen: Klantgericht Trainen en diens opdrachtgever(s)

1.4 Diensten en/of werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening op het gebied van training, coaching, workshops en andere vormen van opleiding.

 


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met opdrachtgever(s) door Klantgericht Trainen, aangaande de in Artikel 1.4 genoemde diensten en/of werkzaamheden.

2.2 De eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever, die deze van toepassing zou wensen te verklaren op de in artikel 2.1 genoemde offertes en overeenkomsten, zijn niet van toepassing, tenzij Klantgericht Trainen die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door beide partijen.

2.4 De eventuele meerkosten van overeengekomen afwijkingen in deze algemene voorwaarden zullen door Klantgericht Trainen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 


Artikel 3: Diensten

3.1 Klantgericht Trainen is gehouden zich in te spannen haar diensten en/of werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en vakkennis.

 


Artikel 4: Offertes

4.1 Alle offertes door Klantgericht Trainen gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Alle door Klantgericht Trainen opgegeven en vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.3 Wijzigingen in de door Klantgericht Trainen vastgestelde prijzen en tarieven als gevolg van loon-, huur- en/of overige kostenverhogingen worden aan de opdrachtgever, ook gedurende de looptijd van de tussen partijen gesloten overeenkomst, in rekening gebracht, voor zover deze verhogingen niet in strijd zijn met het door de overheid gevoerde beleid.

4.4 Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Klantgericht Trainen.

4.5 De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte.

4.6 Mondelinge toezeggingen verbinden partijen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4.7 Klantgericht Trainen hanteert een reiskostenvergoeding van      € 0,40 per km.

4.8 Op de in artikel 1.4 genoemde diensten en/of werkzaamheden geldt een toeslag van 25% in de avond, 50% op zaterdagen en 100% op zondagen.

4.9 Bij alle overeenkomsten, tenzij anders overeengekomen, wordt uitgegaan van een incompany bijeenkomst waarbij kosten voor zaalhuur en catering voor eigen rekening zijn.

 


Artikel 5: Annulering door opdrachtgever

5.1 Annulering van de overeenkomst zijdens de opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, slechts mogelijk wanneer de annulering schriftelijk of per email naar saskia@klantgerichttrainen.nl geschiedt.

5.2 Bij annulering langer dan 4 weken voor aanvang van de in artikel 1.4 genoemde diensten en/of werkzaamheden is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

5.3 Bij annulering binnen 2 tot 4 weken voor aanvang van de in artikel 1.4 genoemde diensten en/of werkzaamheden is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

5.4 Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de in artikel 1.4 genoemde diensten en/of werkzaamheden is de opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te betalen.

5.5 In geval de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van een training, coaching of workshop deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

5.6 Bij annulering worden alle kosten in rekening gebracht die betrekking hebben op het eventuele gebruik van een vergaderfaciliteit of verhuurder conform de voorwaarden van de betreffende partij.

 


Artikel 6: Annulering door de opdrachtnemer

6.1 Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich niet aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

 


Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte concepten, formats, training-, coaching- en workshopmateriaal dan wel expertise van opdrachtnemer in de ruimste zin van het woord, alsmede het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmateriaal, artikelen, beeld- en/of geluidsmateriaal, dan wel publicaties in de ruimste zin van het woord.

7.2 De in artikel 7.1 genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn.

7.3 Opdrachtnemer verleent aan opdrachtgever het recht om de in artikel 7.1 genoemde zaken ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en alleen nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 


Artikel 8: Betaling

8.1 Betaling door opdrachtgever dient , zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum en door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

8.2 Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn(en) heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat zij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8.3 Alle kosten die door Klantgericht Trainen worden gemaakt om nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te bewerkstelligen komen ten laste van opdrachtgever, daaronder inbegrepen incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, welke kosten steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom belopen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

8.4 Klantgericht Trainen is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij niet tijdige betaling van de opdrachtgever of gegronde vrees daarvoor, zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, totdat al zijn vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld, zulks ten genoegen van Klantgericht Trainen.

 


Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht.

9.2 Klantgericht Trainen is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever onvoldoende of onvolledige informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Klantgericht Trainen te verrichten diensten en/of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

9.3 Klantgericht Trainen is slechts aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die het gevolg is van grove onachtzaamheid, grove schuld dan wel opzet van Klantgericht Trainen, indien en voor zover die door de opdrachtgever wordt aangetoond, mits deze schade door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

9.4 Klantgericht Trainen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

9.5 Klantgericht Trainen is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na het schadevoorval Klantgericht Trainen per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en Klantgericht Trainen, doordat de opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

9.6 Klantgericht Trainen is niet aansprakelijk voor schade bij derden, zoals gehuurde trainingslocaties of verhuurders, toegedaan door opdrachtgever of deelnemers aan trainingen, coaching of workshops.

9.7 Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeven van medewerkers en/of (gast)docenten van Klantgericht Trainen en van derden die door of vanwege Klantgericht Trainen te werk zijn gesteld of van wier diensten door Klantgericht Trainen gebruik is gemaakt.

 


Artikel 10: Overmacht

10.1 Indien een van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht, zal deze partij de andere partij daarover onmiddellijk inlichten. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor een of beide partijen niet in staat zijn om de overeenkomst na te komen. In ieder geval dient hier onder te worden verstaan ziekte van de (gast)docent. Ingeval van overmacht zullen partijen in overleg treden om tot een redelijke oplossing te komen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer dan 3 maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te beëindigen. Wat al als gevolg van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend.

 


Artikel 11: Vertrouwelijkheid

11.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie is vertrouwelijk indien dit door een der partijen als zodanig is medegedeeld. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van opdrachtnemer.

 


Artikel 12: Klachtenprocedure

12.1 Klachten dienen schriftelijk, binnen een termijn van zeven dagen, te worden ingediend bij Klantgericht Trainen.

12.2 Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

12.3 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar door Klantgericht Trainen bewaard.

12.4 De beroepsmogelijkheid bij de klachtenprocedure is in handen van een onafhankelijke derde. Het oordeel daarvan is bindend. Eventuele consequenties voor Klantgericht Trainen zullen binnen twee maanden na uitspraak worden afgehandeld.

 


Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in Enschede.

2018 – Klantgericht Trainen

Uw klantgerichtheid laten groeien?

Uw klantgerichtheid laten groeien?